KOCAELİ SİVİL ANAYASA PLATFORMU’NDAN 17. EYLEM

Saygıdeğer basın mensupları ve Kocaeli halkı, 17.ay basın açıklamamıza hoş geldiniz.

Bizler Kocaeli Sivil Anayasa Platformu olarak yeni bir anayasanın acilen yapılması gerektiğini ve yeni anayasanın şu ilkeler doğrultusunda yapılmasını düşünüyoruz.

Laiklik ilkesinin tanımının yeniden yapılması, temel hak ve özgürlüklere müdahaleleri sona erdirecek düzenlemeler getirilmesi ve Anayasal vatandaşlık esasının sağlanması gerekmektedir.

Özgürlüklerin önü açılmalı ve öncelikle Anayasa’da “değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” şeklinde bir hükmün bulunmaması gerektiğini düşünüyoruz. Anayasanın esnek ve kuşatıcı olmasını, millet ile barışık bir dilin hakim olmasını istiyoruz. İdeolojik ve taraf dilinden uzak, çeşitliliğe açık, esnek bir dil belirlenmelidir.Anayasa’da laiklik ilkesinin tanımının yapılmasını istiyoruz. Bu ilke adı altında yapılan tüm kısıtlamaların ve temel hak ve özgürlüklere müdahalelerin önüne bu suretle geçilebileceğini düşünüyoruz.

Milli Güvenlik Kurulu kaldırılmalıdır. 1982 Anayasasında her ne kadar tavsiye ve görüş bildiren bir kurul olarak öngörülmüş ise de, tüm uygulamaları ile askerin siyaset üzerindeki hâkimiyetini arttırmış, Anayasa ile görevleri belirlenen diğer kurumların üzerinde etkin bir yapıya ulaşmıştır. Bu sebeple bu kurulun kaldırılması gereklidir.Askerî yargı kaldırılmalıdır. Yargıda çift başlılığa izin verilmemelidir. Kişinin kimliği veya rütbesi yargılamada esas olmamalıdır. Herkesin yargılanabilmesine olanak sağlayan düzenlemeler getirilmelidir.

Din eğitiminin ana ve babanın dinî ve felsefî inançlarına göre yapılmasını isteme hakkına riayet edilmesi ve din eğitiminin iradeye bırakılması gerektiği prensibi kabul edilmelidir.

Yürütme (idare/hükümet) de, Milli Güvenlik Kurulu’nun vesayeti altına alınmıştır. Bu kurulun belirlediği politikalara aykırı işlemler, idare mahkemeleri ve Danıştay ile kontrol altına alınmıştır. Danıştay, yürütmenin/idarenin eylem ve işlemleri hakkında “yerindelik denetimi” yapmıştır. MGK, AYM, Danıştay, değişimin önünde “tıkaç” işlevi görmüştür. Adı ne olursa olsun, yeni anayasada, MGK ve benzeri bir organ yer almamalıdır! Demokrasilerde, “yargı birliği” ilkesi esas olduğundan, özel mahkemeler olmaz! Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, AYM ve idare mahkemeleri/Danıştay kaldırılmalıdır. Bu mahkemeler kaldırıldığında, Uyuşmazlık Mahkemesine de gerek kalmayacaktır.

Mevcut anayasanın ikinci özelliği, “ideolojik” bir anayasa olmasıdır. Belli bir ideolojiyi koruma altına almak suretiyle, “ayırımcılığı” anayasal hale getirmiştir. Bu ayırımcılıktan, toplumun hemen her kesimi nasibini aldı. Yeni anayasa, her türlü ideolojiden arındırılmalıdır.

Mevcut anayasanın üçüncü özelliği, “devlet merkezli oluşudur. Devleti koruma maskesi altında, temel hak ve özgürlükler işlemez hale getirilmiş, toplumun bütün kesimleri (Müslümanlar, Hristiyanlar, Kürtler, Aleviler, vs.) devletin bekası safsatasıyla mağdur edilmiştir. Yeni anayasada, toplumun bütün katmanları, farklılıkları, anayasayla güvence altına alınmalı, devletin görevi, hakem statüsünde, herkesin temel hak ve özgürlüklerini korumak olmalıdır.

Katıldığınız için teşekkür ediyoruz.

KOCAELİ SİVİL ANAYASA PLATFORMU ADINA

ORHANGAZİ ERGİN

Bir cevap yazın