Konya 243. hafta eylemi

İslam Allah’ın dinidir. Müslümanlarda bu dine inanan ve hayatlarını bu dine göre şekillendiren insanlardır. Din tamamlanmış ve kemale erdirilmiştir. Herhangi bir eksikliği nakısası ve kusuru da yoktur. Başka bir dinden başka bir inanç dan veya başka bir ideolojiden etkilenmesi veya alacağı bir şeyin olması düşünülemez. Herhangi bir inanç veya ideoloji ile de adı bir arada anılamaz. Müslümanlarında başka bir adla birlikte anılmaya ihtiyaçları yoktur. Başka adlarla anılmak Müslümanlara bir izzet ve şeref getirmediği gibi eziklik ve zilletle anılmaktan başka fayda da sağlamaz.

Allah’ın aziz dini İslam her hangi bir ideolojinin hizmetine sunulamaz. İslami kapitalizm diye bir ucube anlayışı nasıl reddediyorsak benzeri tüm ucube anlayışları da öylece reddediyoruz. İslam kapitalizmi, İslam sosyalizmi, İslam demokrasisi, İslam liberalizmi hepsi cahili olmakla aynı kategoride ele alınmalıdır. İslamın bunların hiçbirine ihtiyacı olmadığı gibi İslam bunların hizmetine de sunulamaz.

Kapitalist yaşam biçimine sahip Müslüman anlayışına tepki göstermek makul ve gerekli bir tavırdır. Kuran’ın dünyevileşme diye ifade ettiği vasfın içerisine giren ahireti öteleyen bu yaşam biçimini tabi ki reddetmek zorundayız. Fakat kapitalizme karşı oluşumuz bizi sosyalizmin ve solun kucağına da itmemelidir. İki cahiliyenin birine karşı çıkmak diğerini kabul etmeyi veya desteklemeyi gerekli kılmaz. Biz Müslümanlar olarak kendimizi ifade edecek tüm anlayış ve birikime sahibiz. Başkalarının anlayışlarına, yaşam biçimine ve söylemlerine ihtiyacımız da yoktur.

Despotizme ve sömürüye karşı çıkışımız bizi ne sosyalist, ne demokrat nede liberal yapmaz. Biz bütün baskılara sadece Müslüman kimliğimizle karşı çıkıyor ve bu kimliğimizle izzetli olduğumuza inanıyoruz.

Ve izzeti Allah’ın Resulünün ve müminlerin yanından başka hiçbir yerde de aramayacağız. Başkalarının şiarlarını yükseltmeyecek onların cahiliye’ye bulanmış hak arayışlarının yanında da olmayacağız.

1 Mayıs işçi festivallerine Müslümanlardan bir grubun katılması sadece kendi düşünce ve inançlarını ifade eder. Ne buraya katılmayanları –bu katılmayışları- ve bu anlayışa sahip olmayanları emperyalizm yanlısı kılar ne de katılmayanların emperyalizme karşı olmadığını ortaya çıkarır.

1 Mayıslara ve kökeni cahiliye olan her hangi bir bayrama katılmayacağız. Ve onların şiarlarıyla İslam’ın şiarlarını -lafızlarda aynı olsalar bile sebep ve saik itibari ile farklarından dolayı- birlikte yükseltmeyeceğiz.

Sadece emperyalizme ve kapitalizme değil zulmün her türlüsüne karşı çıkışımızın sebep ve Saiklerini dinimizden almaktayız. Başka bir itici gücede ihtiyaç duymuyoruz ve duymayacağız.

Arap baharı diye adlandırılan sosyal vakıanın İslam dünyasına yönelik yeni baskı ve zulümlere evrilmesi ve İslam dünyasında yeni işgallerin sebebi olarak sunulmasından endişe etmekteyiz. Suriye’de İslami olmayan adaleti gerçekleştirmeyecek ve halkların mazlumiyetini gidermeyecek her çözüm anlayışına karşıyız. Emperyalist batının ve onların işbirlikçilerinin çözüm önerilerinin mevcut zulümden daha büyük zulümler getireceğinin tedirginliği içerisindeyiz.

Zalim işgalci İsrail zindanlarında ki kardeşlerimizin zulmün sona ermesi ve insanca yaşamak için 17 Nisan’da başlattıkları “onurumuzla yaşayacağız” sloganıyla devam ettirdikleri açlık grevlerini destekliyor ve bu sebeple zalim işgalci İsrail’i bir daha tel’in ediyor onların nev-i şahsında tüm zalimleri de yeniden tel’in ediyoruz. Kardeşlerimize sabrı cemil diliyor, direnişlerinin zaferle sonuçlanması ve biran önce özgür olmaları için dua ediyoruz. Kardeşlerimizin yanındayız ve direnişin zafere götüreceğini biliyoruz.

İzzetin aziz kaynağının Aziz olan olduğu kimseye zulmedilmeyen ve zulme sessiz kalınmayan tevhid ve adalet üzere kurulu yepyeni bir Dünya’da buluşmak üzere hepinizi 244. Hafta’da aynı yer ve saatte buluşmak üzere hepinizi Allah’a emanet ediyoruz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

14 Cemaziyel Ahir

5 Mayıs 2012

 

Bir cevap yazın