İstanbul Buluşması Sonuç Bildirgesi

Doğu-Batı Kardeşlik Platformu tarafından 7-8-9 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Buluşması’ndan sonra Saraçhane Parkı’nda ortak bir sonuç bildirisi okundu.

Kürt Sorununun çözümünde İslam ortak paydasında buluşan sivil toplum kuruluşlarının inisiyatif üstlenmesi amacıyla 2010 yılında Bursa’da şekillenen Doğu Batı Kardeşlik Platformu, bugüne kadar Bursa, Diyarbakır Ankara ve son olarak İstanbul olmak üzere dört kardeşlik buluşması gerçekleştirmiştir.

Ülkenin dört bir yanından İslami STK temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan Doğu Batı Kardeşlik Platformu ilk aşamada ciddi anlamda zayıflayan duygusal bağların yeniden güçlendirilmesi için, öncelikli olarak sorunla ilgili düşüncelerini özgürce paylaştıkları ortak bir zemin oluşturmuştur.

Diyarbakır Buluşmasında “Sorunu doğuran iradeden çözen iradeye Kürt Sorunu” gündemiyle toplanan Platform, Ankara Buluşmasında “Adalet, özgürlük ve kardeşlik zemininde Kürt Sorunu” gündemiyle toplanmıştı.

7-8-9 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Buluşmasında “Kürt Sorununun Çözümünde söylenecek sözümüz var” ana temasıyla konu ele alınmış, platformun, sürecin bundan sonraki aşamalarında daha etkin çalışmalar yapması gerektiği kararına varılmıştır

Daha önceki buluşmalarda olduğu gibi bu buluşmada da Kürt sorununun adalet, özgürlük ve kardeşlik temelinde çözümüne yönelik başlatılan çabaların ivme kazandırılarak yeni bir aşamaya geçilmiştir.

Platformun İstanbul Buluşmasında Aşağıda Ortaya Konulan Görüşlerin Çözüm Sürecine Katkı Sağlayacağı Düşüncesiyle Kamuoyuyla Paylaşılmasında Fayda Mülahaza Edilmiştir.

1-Cumhuriyete hakim vesayetçi zihniyetin tasallutundan kurtulmadıkça sorunun çözümüne ilişkin sağlıklı bir sürecin oluşturulamayacağı anlaşılmıştır.

2-Yeni anayasanın ulusçu ideolojik vurgulardan arındırılmış, temel hak ve özgürlükleri merkeze alan bir anlayışla hazırlanması gerektiği kanaatine varılmıştır.

3- Adem-i Merkeziyetçi yönetim modelleri tartışılmalı, yerinden siyasal yönetim imkanları artırılmalıdır.

4- Kalıcı barışın tesisi için silahlı çatışmalara son verilmelidir.

5- Toplumsal barışı temin maksadıyla siyasi genel af derhal çıkarılmalıdır.

6- Konuşulan her dilin Allah’ın bir ayeti olduğu gerçeğinden hareketle, Anadilde eğitim hakkının en kısa sürede anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiği hususunda fikir birliğine varılmıştır.

7- Tevhidi Tedrisat Kanunun kaldırılması, kapatılan medreselerin yasal güvenceye kavuşturulması ve bu bağlamda yüzyıl öncesinden Said Nursi tarafından projelendirilen Medresetüz-Zehra’nın çağın değişen şartlarına göre güncellenerek yeniden hayata geçirilmesi sağlanmalıdır

8- Roboski Katliamının Faillerinin “Ankara’nın dehlizleri”nde kaybolmasına izin verilmemelidir.

9- Anadolu coğrafyasında yaşayan halkların geleceği küresel emperyalist güçlerin menfaatlerine kurban edilmemelidir.

10- Kürt halkının duygu ve düşüncelerini temsil eden Müslüman kanaat önderleri de sorunun çözümünde muhatap alınmalıdır

11- Doğu Batı Kardeşlik Platformu, Kürt Sorunuyla ilgili her türlü gelişmenin takipçisi ve müdahili olmaya devam edecektir.

DOĞU BATI KARDEŞLİK PLATFORMU ADINA

Hasan ÜNAL

Platform Sözcüsü

Bir cevap yazın