Başbakan’a 400 milyon dolarlık lüks uçak

ÖTV, harç, yakıt zamlarının ardından gelen bir haber, kamu bütçesinin nasıl yönetildiğinin de ipuçlarını verdi. Buna göre Başbakanlık VIP uçak filosuna ederi 400 milyon doları aşması beklenen yeni bir alacak.

Air­port­Ha­be­r’­in ha­be­ri­ne gö­re; VIP ha­zır­lık­la­rı için AB­D’­ye uçan TC-Tur tes­cil­li Air­bus 330-200 ti­pi uça­ğın iş­lem­le­ri ha­len sü­rü­yor. Uçak, yak­la­şık 1 yıl sür­me­si plan­la­nan dö­nü­şüm son­ra­sı son de­re­ce lüks ve kon­for­lu ha­liy­le Tür­ki­ye­’ye getirilecek. Fi­lo­sun­da 6 uçak ve 1 helikop­teri bulunan Baş­ba­kan­lı­k’­ın hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak yeni uçak Air­bu­s’­tan 200 mil­yon do­la­ra sa­tın alı­ndı.

Uça­ğın içi­ne, top­lan­tı sa­lon­la­rı, din­len­me ve ya­tak oda­la­rı, özel gü­ven­lik sis­tem­le­ri ve ban­yo­dan mut­fa­ğa ka­dar bir­çok detay ek­le­ni­yor. Air­bus 330-200 ti­pi uça­ğın da VIP dö­nü­şüm ma­li­ye­ti­nin en az 200 mil­yon do­la­rı bul­ma­sı ve uça­ğın Türkiye­’ye top­lam ma­li­ye­ti­nin 400 mil­yon do­la­rı aşma­sı bek­le­ni­yor.

Timetürk

 

 

 

Bir cevap yazın